หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > อาจารย์สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ เข้าร่วมอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการผลิตสื่อการเรียนการสอนฯ
อาจารย์สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ เข้าร่วมอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการผลิตสื่อการเรียนการสอนฯ

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
24 มกราคม 2566 11:05:23

อาจารย์สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ เข้าร่วมอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการผลิตสื่อการเรียนการสอนฯ

วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2565 อาจารย์สาขาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับเข้าร่วมการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการผลิตสื่อการเรียนการสอนรูปแบบ Online และ On-demand สำหรับครูและอาจารย์ในศตวรรษที่ 21 วิทยากรโดย คุณทินกร พรมดีมา สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพ