หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > นักศึกษาสาขาวิชาภูมิศาสตร์ฯ คว้า 6 รางวัล การนำเสนอผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการนิสิตนักศึกษาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15
นักศึกษาสาขาวิชาภูมิศาสตร์ฯ คว้า 6 รางวัล การนำเสนอผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการนิสิตนักศึกษาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
23 มกราคม 2566 15:48:05

นักศึกษาสาขาวิชาภูมิศาสตร์ฯ คว้า 6 รางวัล การนำเสนอผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการนิสิตนักศึกษาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15

วันที่ 6 - 7 ธันวาคม พ.ศ. 2565 อาจารย์และนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิศาสตร์สนเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้เข้าร่วมการประชุมวิชาการนิสิตนักศึกษาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15 โดยได้นำเสนอผลงานวิชาการ ประเภทปากเปล่าและโปสเตอร์ ซึ่งจัด ณ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา โดยในปีนี้ นักศึกษาของวิชาภูมิศาสตร์ฯ เข้าร่วมจำนวน 6 คน และได้รับรางวัลจากการนำเสนอผลงานทางวิชาการทั้งสิ้น 6 รางวัล ดังต่อไปนี้

รางวัลดีเยี่ยม รางวัล ได้แก่

การนำเสนอแบบปากเปล่า (Oral Presentation) กลุ่มภูมิศาสตร์เทคนิค ได้แก่

1.นางสาวรัตน์ติกา วิเชียร กับผลงานเรื่อง “การประเมินความอ่อนไหวต่อดินถล่ม ด้วยเทคนิคแบบจำลอง การเรียนรู้ของเครื่องในอำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก”

อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.มรกต วรชัยรุ่งเรือง

รางวัลดี 5 รางวัล ได้แก่

การนำเสนอแบบปากเปล่า (Oral Presentation) กลุ่มภูมิศาสตร์เทคนิค ได้แก่

1.นายกวินภพ อนุรักษ์ กับผลงานเรื่อง”นวัตกรรมอากาศยานไร้คนขับเพื่อการคาดการณ์ผลผลิตข้าว สำหรับเกษตรกร”

อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ณยศ กุลพานิช

กลุ่มภูมิศาสตร์กายภาพ ได้แก่

2. นางสาวณัฐกานต์ พูกภูษา กับผลงานเรื่อง”วิเคราะห์พื้นที่อ่อนไหวต่อการเกิดนำ้ท่วม กรณีศึกษาลุ่มน้ำแม่กลาง”

อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์คธาวุฒิ ไวยสุศรี

กลุ่มภูมิศาสตร์มนุษย์ ได้แก่

3.นายภานุพงศ์ วัชระพัฒนพงษ์ กับผลงานเรื่อง”การหาความสัมพันธ์ระหว่างก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ ก๊าซ คาร์บอนมอนอกไซด์ และก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์กับภาพถ่าย แสงไฟในช่วงเวลากลางคืนจากดาวเทียม ในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลช่วงมาตรการปิดเมืองจำกัดการระบาดของโควิด- 19”

อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.มรกต วรชัยรุ่งเรือง

การนำเสนอโปสเตอร์ (Poster Presentation) กลุ่มภูมิศาสตร์เทคนิค ได้แก่

4. นายวสิน เสมคำ กับผลงานเรื่อง”การคาดการณ์พื้นที่เสี่ยงภัยแล้ง จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยแบบจำลองการเรียนรู้ของเครื่อง”

อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.มรกต วรชัยรุ่งเรือง

5. นางสาวจารุวรรณ เทียนสันต์ กับผลงานเรื่อง”

การประยุกต์ใช้กูเกิลเอิร์ธเอนจิ้นเพื่อศึกษาพื้นที่เสี่ยงไฟป่า กรณีศึกษาอำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่”

อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.มรกต วรชัยรุ่งเรือง