หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการอบรมหัวข้อ "Digital Skills for University Manpower" เพิ่มทักษะพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการอบรมหัวข้อ "Digital Skills for University Manpower" เพิ่มทักษะพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
13 มีนาคม 2566 12:27:25

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการอบรมหัวข้อ "Digital Skills for University Manpower" เพิ่มทักษะพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ

วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการอบรมหัวข้อ "Digital Skills for University Manpower" การพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับกำลังคนของมหาวิทยาลัย ให้กับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการของคณะเพื่อเพิ่มทักษะในการใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน โดยมี อาจารย์นภาศรี สุวรรณโชติ คณบดีเป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมด้วยอาจารย์พัชราพรรณ สุสมาวัตนะกูล รองคณบดีฝ่ายบริหารเป็นผู้ดำเนินโครงการ วิทยากรโดย ผศ.ดร.ณัฐภัทร แก้วรัตนภัทร์ และได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.มาธุสร แข็งขัน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักวิชาการศึกษาทั่วไป ร่วมพบปะพูดคุยกับบุคคลกรฯ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 5 อาคาร 35 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์