หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณะมนุษยศาสตร์จัดประชุมเสนอชื่อผู้แทนคณะเพื่อเป็นกรรมการสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์จัดประชุมเสนอชื่อผู้แทนคณะเพื่อเป็นกรรมการสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
12 กันยายน 2565 09:47:37

คณะมนุษยศาสตร์จัดประชุมเสนอชื่อผู้แทนคณะเพื่อเป็นกรรมการสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

          วันที่ 10 กันยายน 2565  รศ.ดร.นิพนธ์ ศศิธรเสาวภา คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มอบหมายให้ อาจารย์ ดร.ปารณีย์ ศรีแก้ว  รองคณบดีฝ่ายบริหาร ให้เป็นประธานการประชุมบุคลากรสายวิชาการ เพื่อเสนอชื่อผู้แทนคณะเพื่อเป็นกรรมการสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ แทนตำแหน่งคณบดีซึ่งจะเกษียณอายุราชการในวันที่ 30 กันยายน 2565 นี้ โดยจัดการประชุมผ่านระบบออนไลน์ (Google Meet) ซึ่งที่ประชุมได้เสนอชื่อผู้แทนคณะเพื่อเป็นกรรมการสรรหาคณบดี จำนวน 6 คน และจัดให้มีการลงคะแนนเลือกผ่าน Google Fomes จนถึงเวลา 15.30 น. ซึ่งผลการลงคะแนน อาจารย์พัชราพรรณ ภูบุญศรี จากสาขาวิชาภาษาอังกฤษ และอาจารย์พรเพิ่ม แซ่โง้ว จากสาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ ได้คะแนนสูงสุดตามลำดับ ได้เป็นผู้แทนคณะเพื่อเป็นกรรมการสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งกองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาจะเดินการในลำดับต่อไป