หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2021-07-22 12:23:33หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563

วันที่ 14 กรกฎาคม 2564 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563 ซึ่งเป็นการตรวจประเมินฯผ่านระบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Google meet  โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ประกอบไปด้วย อาจารย์ ดร.บัณศิกาญจน ตั้งภากรณ์ ประธาน, รศ.ดร.บุรินทร์ ศรีสมถวิล กรรมการ, และ ผศ.ดร.วารุณี ปัทมะศังข์ กรรมการ  ซึ่งผลการตรวจประเมินฯผ่านเกณฑ์มาตรฐานไปได้ด้วยดี