หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ ลงพื้นที่สำรวจครัวเรือน ชุมชนวัดสวัสดิ์วารีสีมาราม เขตดุสิต กทม.
อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ ลงพื้นที่สำรวจครัวเรือน ชุมชนวัดสวัสดิ์วารีสีมาราม เขตดุสิต กทม.

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2022-11-15 15:03:39

อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ ลงพื้นที่สำรวจครัวเรือน ชุมชนวัดสวัสดิ์วารีสีมาราม เขตดุสิต กทม.

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 อาจารย์ ดร.ศิริมาลย์ วัฒนา อาจารย์ประจำแขนงวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม พร้อมด้วย ผศ.ว่าที่ร้อยตรีหญิงเพ็ญนภา ปาละปิน อาจารย์ประจำแขนงวิชาการจัดการพัฒนาสังคม ผู้รับผิดชอบโครงการการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับเศรษฐกิจฐานรากภายใต้ยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ลงพื้นที่สำรวจครัวเรือน ชุมชนวัดสวัสดิ์วารีสีมาราม เขตดุสิต กทม. เป็นวันที่ 2 เพื่อขับเคลื่อนยกระดับ เศรษฐกิจ สังคมในท้องถิ่นเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ ได้มีความรู้และแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์นำ ไปสู่การพึ่งพาตนเองและการช่วยเหลือกันในชุมชนได้อย่างยั่งยืน