หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2023-01-16 10:15:46

วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

เปิดรับบทความวิจัย ปีที่ 6 ฉบับที่ 1

โดยส่งบทความวิจัยได้ที่

https://ssrujournal.com/index.php/hsssru/index

ฝ่ายพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

สอบถามเพิ่มเติม : โทร.02-1601280