หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ขอเชิญติดตามอ่านบทความวิจัยของ นางสาวเมธาวี ไหว้ครู
ขอเชิญติดตามอ่านบทความวิจัยของ นางสาวเมธาวี ไหว้ครู

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2021-08-31 18:05:17สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ขอเชิญติดตามอ่านบทความวิจัยของ นางสาวเมธาวี ไหว้ครู นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในบทความเรื่อง "อัตลักษณ์สตรีสตรีในบทกวีของวิน นมมานวรวุฒิ" โดยมีอาจารย์วรุณญา อัจฉริยบดี เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา และได้ร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ครั้งที่ 3 ภายใต้หัวข้อ “การจัดการเรียนการสอนอุดมศึกษาในยุควิถีปกติใหม่ : ทิศทางการปรับตัวของสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์”(ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) ซึ่งจัดโดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมาด้วย