หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ฝ่ายพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการ คณะมนุษยศาตร์และสังคมศาสตร์
ฝ่ายพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการ คณะมนุษยศาตร์และสังคมศาสตร์

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2023-01-18 10:54:20

ฝ่ายพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการ คณะมนุษยศาตร์และสังคมศาสตร์

ขอแนะนำงานวิจัยของคณาจารย์คณะมนุษยศาตร์และสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผศ.วรุณญา อัจฉริยบดี (อ.ลูกน้ำ) อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทย

สาขางานวิจัยที่สนใจและเชี่ยวชาญ : การวิเคราะห์วิพากษ์

อ่านผลงานเพิ่มเติมได้ที่ http://www.thai-explore.net/search_detail/result/9184

ฝ่ายพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร.0 2160 1280