หน้าหลัก > ข่าว > > สาขาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
สาขาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2021-04-02 10:56:40สาขาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

วันที่ 11 มีนาคม 2564 อาจารย์คธาวุฒิ ไวยสุศรี อาจารย์ประจำสาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ออกนิเทศนักศึกษา ที่ออกฝึกประสบการณ์ ณ กองแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยรับฟังการนำเสนอการฝึกประสบการณ์ชีพจาก นายพงษ์ระพี ถานุวัฒน์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ และข้อเสนอแนะของหน่วยงาน ในการนี้ทางสาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ ขอขอบคุณ ว่าที่ ร.ต. พีรพล มั่นจิตต์ ผู้อำนวยการกองแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ นางอภิญญา นราธนากร ผู้อำนวยการส่วนวิเคราะห์ภาพถ่ายทางอากาศ และนางสาวพิราวรรณ จานิมิตร เจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ (ผู้ดูแลในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ) ที่ให้ความอนุเคราะห์รับนักศึกษาเข้าฝึกประการณ์วิชาชีพ ให้ความรู้ ประสบการณ์  ทักษะทางวิชาชีพ และให้การดูแลนักศึกษาตลอดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เป็นอย่างดี