หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการประชุมคณะกรรมการวิชาการประจำคณะ ครั้งที่ 3/2565
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการประชุมคณะกรรมการวิชาการประจำคณะ ครั้งที่ 3/2565

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2022-11-21 14:33:26

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการประชุมคณะกรรมการวิชาการประจำคณะ ครั้งที่ 3/2565

วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการประชุมคณะกรรมการวิชาการประจำคณะ ครั้งที่ 3/2565 โดยมี อาจารย์นภาศรี สุวรรณโชติ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานในการประชุม ซึ่งมีระเบียบวาระการประชุมสำคัญเสนอเพื่อพิจารณาในเรื่อง การขออนุมัติผลการเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2565 และการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) โดยมี อาจารย์อังคณา สุขวิเศษ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ อาจารย์ ดร.วาสนา สุรีย์เดชะกุล รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ หัวหน้าสาขาวิชา และหัวหน้าแขนงวิชา เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมพรโสภิณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์