หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครั้งที่ 3/2564
คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครั้งที่ 3/2564

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2021-04-05 13:57:13คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครั้งที่ 3/2564

22 มีนาคม 2564 คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 3/2564 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ ศศิธรเสาภา คณบดีคณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานในการประชุม โดยมีระเบียบวาระการประชุมที่สำคัญ เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาในเรื่องการจัดสรรและทบทวนยอดงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และการพิจารณาจัดสรรยอดงบประมาณคงคลังสะสม (งบประมาณเงินรายได้) และงบประมาณกองทุนเพื่อพัฒนาหน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง และวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก คุณประทีป เฉลิมภัทรกุล ที่ปรึกษาคณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้เกียรติเข้าร่วมการประชุมและให้ข้อเสนอเเนะการดำเนินงานในด้านต่างๆของคณะในการประชุมครั้งนี้ ณ ห้องประชุมพรโสภิณ และสังคมศาสตร์และสังคมศาสตร์