หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2563
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2563

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2021-09-13 17:51:32คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2563

วันที่ 24 สิงหาคม  2564 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2563 ซึ่งเป็นการตรวจประเมินฯผ่านระบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Google meet  โดยมี รศ.ดร.นิพนธ์ ศศิธรเสาวภา คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหารคณะฯ ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดต่างๆ เข้าร่วมในการรับการตรวจประเมินฯจาก คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบไปด้วย ศ.ดร.บังอร เสรีรัตน์ ประธาน, ผศ.ดร.เยาวภา บัวเวช กรรมการ, อาจารย์สนธิญาณ รักษาภักดี กรรมการ, ผศ.ดร.ชนมภัทร โตระสะ กรรมการ, นางสาวฝอยทอง สาครวรรณศักดิ์ เลขานุการ, นางสาวอภิญญา จูเลิศ เลขานุการ ซึ่งผลการตรวจประเมินฯผ่านเกณฑ์มาตรฐานไปได้ด้วยดี ผลคะแนนอยู่ในระดับดี