หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สำเร็จการอบรมโครงการ Train the Trainers: Teaching English to Students with Hearing Impairment
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สำเร็จการอบรมโครงการ Train the Trainers: Teaching English to Students with Hearing Impairment

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
13 มีนาคม 2566 12:15:48

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สำเร็จการอบรมโครงการ Train the Trainers: Teaching English to Students with Hearing Impairment

วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 อาจารย์นภาศรี สุวรรณโชติ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สำเร็จการอบรมโครงการ Train the Trainers: Teaching English to Students with Hearing Impairment ซึ่งจัดโดยคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานฝ่ายโปรแกรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษประจำภูมิภาค ในระหว่างวันที่ 2 – 24 พฤศจิกายน 2565 ณ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (วิทยาเขตศาลายา) และโรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ (กรุงเทพฯ) โดยในพิธีปิดได้รับเกียรติจาก

อาจารย์ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ - ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

Ms. Frances Westbrook - ผู้อำนวยการสำนักงานฝ่ายโปรแกรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษประจำภูมิภาค สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย

ผศ. ณัฏฐพงศ์ จันทร์อยู่ - คณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

คุณนภาพร ศรีสุตา - ผู้บริหารบริษัท Restaurants Development