หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มอบรางวัล การประกวดสโลแกน/คำขวัญ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มอบรางวัล การประกวดสโลแกน/คำขวัญ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2022-08-26 16:37:29

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มอบรางวัล การประกวดสโลแกน/คำขวัญ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

วันที่ 26 สิงหาคม 2565 อาจารย์ ดร.ปารณีย์ ศรีแก้ว รองคณบดีฝ่ายบริหาร และนางอมรวดี กลิ่นจันทร์ หัวหน้าสำนักงานคณบดี ได้รับมอบหมายจาก รศ.ดร.นิพนธ์ ศศิธรเสาวภา คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้เป็นผู้มอบรางวัลแก่นักศึกษา ที่ได้รับรางวัลจาการการประกวดสโลแกน/คำขวัญ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 3 รางวัลได้แก่

รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 2,500 บาท

นางสาวชลิดา วีชะรังสรรค์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 1

“สังคมก้าวหน้า ภาษาก้าวไกล เสริมเทคโนโลยีใหม่ เข้าใจการเปลี่ยนแปลง”

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ เงินรางวัล 2,000 บาท

นางสาวธัญเนตร เรืองพงษ์สาร แขนงวิชาการจัดการพัฒนาสังคม ชั้นปีที่ 1

“เชี่ยวชาญวิชาการ ภาษาเป็นเลิศ เปิดโลกทัศน์ใหม่ ใส่ใจสังคม”

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ เงินรางวัล 1,500 บาท

นางสาวจุฑามาศ ปราโมทย์ สาขาวิชาภาษาจีน ชั้นปีที่ 1

“ลํ้าเลิศวิชาการ ชำนาญการสื่อสาร น้อมนำคุณธรรม ปรับทันยุคสมัย ก้าวไกลสู่สากล”

โดยการมอบรางวัลในครั้งนี้จัดขึ้น ณ ห้องประชุมพรโสภฺณ ชั้น 1 อาคาร 35 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลันราชภัฏสวนสุนันทา