หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 9/2564
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 9/2564

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2021-08-31 18:12:54คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 9/2564

วันที่ 27 สิงหาคม 2564 รศ.ดร.นิพนธ์ ศศิธรเสาวภา คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 9/2564 ณ ห้องประชุมพรโสภิณ และผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งที่มีระเบียบวาระการประชุมเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาในเรื่อง การจัดสรรห้องเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมในด้านอุปกรณ์การจัดการเรียน และตารางเวลาการใช้ห้องเรียนให้เหมาะสมที่สุด หากมีการใช้จัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์การแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด-19  เข้าสู่สถานการณ์ปกติ และเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้อง