หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการวิชาการประจำคณะ ครั้งที่ 2/2565
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการวิชาการประจำคณะ ครั้งที่ 2/2565

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2022-08-09 10:57:51

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการวิชาการประจำคณะ ครั้งที่ 2/2565

วันที่ 30 มิถุนายน 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการประชุมคณะกรรมการวิชาการประจำคณะ ครั้งที่ 2/2565 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ ศศิธรเสาภา คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานในการประชุม โดยมีระเบียบวาระการประชุมที่สำคัญ เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาในเรื่องการอนุมัติผลการเรียน ประจำภาคเรียนที่ 3/2564 ของนักศึกษาทุกประเภท โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิลาสินี จินตลิขิตดี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ หัวหน้าสาขาวิชา หัวหน้าแขนงวิชา หัวหน้าฝ่ายบริการการศึกษา และบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมพรโสภิณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์