หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมหารือแนวคิดการออกแบบหลักสูตร และสร้างผลลัพธ์การเรียนรู้ (Program Learning Outcomes: PLOs)
สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมหารือแนวคิดการออกแบบหลักสูตร และสร้างผลลัพธ์การเรียนรู้ (Program Learning Outcomes: PLOs)

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
27 พฤษภาคม 2567 09:50:55

สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมหารือแนวคิดการออกแบบหลักสูตร และสร้างผลลัพธ์การเรียนรู้ (Program Learning Outcomes: PLOs)

วันที่ 29 เมษายน 2567 สาขาวิชาภาษาไทย ภาควิชามนุษยศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดประชุมหารือแนวคิดการออกแบบหลักสูตร และสร้างผลลัพธ์การเรียนรู้ (Program Learning Outcomes: PLOs) ในการนี้ สาขาวิชาภาษาไทยขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ดร. อภิลักษณ์ เกษมผลกูล ที่ให้เกียรติเป็นผู้ทรงคุณวุฒิร่วมพิจารณา และให้คำแนะนำอันมีคุณค่ายิ่งต่อการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยต่อไป