หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 12/2565
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 12/2565

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
23 มกราคม 2566 15:39:46

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 12/2565

วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 12/2565 โดยมี อาจารย์นภาศรี สุวรรณโชติ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานในการประชุม ซึ่งระเบียบวาระการประชุมสำคัญเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาในเรื่อง การพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาหัวหน้าภาควิชา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยมี ผู้ทรงคุณวุฒิ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ หัวหน้าภาควิชามนุษยศาสตร์ หัวหน้าสำนักงานคณบดี และคณะกรรมการทุกท่าน ร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมพรโสภิณ