หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > โครงการรับขวัญนักศึกษาใหม่ สานสายใย “เอกไทย สวนสุนันทา” สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
โครงการรับขวัญนักศึกษาใหม่ สานสายใย “เอกไทย สวนสุนันทา” สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2021-08-17 11:28:56โครงการรับขวัญนักศึกษาใหม่ สานสายใย “เอกไทย สวนสุนันทา” สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

วันที่ 7 สิงหาคม 2564 สาขาวิชาภาษาไทย ภาควิชามนุษยศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดโครงการรับขวัญนักศึกษาใหม่ สานสายใย “เอกไทย สวนสุนันทา” เพื่อสืบสานวัฒนธรรมไทย โดยมีกิจกรรมไหว้ครู การรับขวัญนักศึกษาใหม่ กิจกรรมฟังบรรยายจากวิทยากร และการเล่าประสบการณ์ของศิษย์เก่า โดยจัดกิจกรรมแบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Google Meet

โดยมีรายละเอียดของกิจกรรมในวันนี้ ประกอบด้วย

1. กิจกรรมไหว้ครู และรับขวัญนักศึกษาใหม่ แสดงให้เห็นถึงความเคารพนอบน้อมของศิษย์ที่มีต่อครูบาอาจารย์ และเพื่อความเป็นสิริมงคลของนักศึกษา สาขาวิชาภาษาไทยร่วมสืบสานวัฒนธรรมดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่องทุกปี

2. กิจกรรมฟังบรรยายจากวิทยากร เรื่อง “ทักษะการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยให้สำเร็จและมีความสุข” โดยมี ดร. สหรัฐ เจตมโนรมย์ ให้เกียรติเป็นวิทยากร

3. กิจกรรม “สารพันเรื่องเล่าบนเส้นทางความสำเร็จของรุ่นพี่เอกไทย” ได้รับเกียรติจากคุณจักรพันธ์ ทีนาคะ, คุณณรงค์ฤทธิ์ คิดเห็น, คุณธวัลฉัตร บุญมาก และคุณปรางค์ทิพย์ พรมณี ซึ่งเป็นศิษย์เก่าหลากหลายรุ่น หลากหลายอาชีพ มาถ่ายทอดประสบการณ์ให้แก่รุ่นน้อง

4. กิจกรรมสานสายใยพี่สู่น้อง เป็นกิจกรรมเสริมสร้างความรักและผูกพันระหว่างรุ่นพี่ – รุ่นน้องในสาขาวิชาภาษาไทย

กิจกรรมวันนี้ได้รับความร่วมมือจากจากคณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทยเป็นอย่างดี ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต่างได้รับแรงบันดาลใจในการเรียนการทำงานกันมากขึ้น ตลอดจนมีเป้าหมายในการเรียนเอกภาษาไทยที่ชัดเจนขึ้น เสริมสร้างพลังใจในการเรียนและการดำเนินชีวิตได้เป็นอย่างดี