หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2023-01-13 09:35:12

ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ขอเชิญนักศึกษาเเละบุคลากร คณะมนุษยศาสตร์เเละสังคมศาสตร์

ร่วมกิจกรรมไตรมาสแห่งการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เเละต่อต้านการทุจริต

" เด็กมนุษย์ ฯ สำนึกดี ครั้งที่ 1 " : กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม

วันที่ 31 มกราคม 2566

รอบเช้า เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ วัดราชาธิวาสราชวรวิหาร

รอบบ่าย เวลา 14.00 - 16.00 น. อาคาร 35 คณะมนุษยศาสตร์เเละสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

หมายเหตุ : 1. สามารถเลือกช่วงเวลาในการเข้าร่วมกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งได้

2. นักศึกษาจะได้รับหน่วยกิจกรรม 3 หน่วย โดยนักศึกษาจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 2 กิจกรรม คือ

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์

- กรณีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ในวันที่ 31 มกราคม 2566 ณ วัดราชาธิวาสราชวรวิหารหรือ อาคาร 35 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (เลือกช่วงเวลาตามที่สะดวกได้หรือจะร่วมทั้ง 2 ช่วงก็ได้) ให้ดำเนินการลงทะเบียนในการเข้าร่วมกิจกรรมตามลิ้งค์ https://forms.gle/cBsf6z8CeY7wfC7YA  หรือสเเกน QR coed ในประกาศ และจะมีการลงชื่ออีกครั้งในวันที่ 31 มกราคม 2566 ตามรายชื่อและรอบที่ได้ลงทะเบียนไว้แล้ว และนักศึกษาสามารถนำกิจกรรมนี้ไปประกอบในการยื่นเอกสารจิตสาธารณะ กยศ. ได้จิตสาธารณะรอบละ 2 ชั่วโมง กรณีเข้าร่วมทั้ง 2 รอบ จะได้ 4 ชั่วโมง)

- กรณีนักศึกษาไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ในวันที่ 31 มกราคม 2566 ได้ ให้นักศึกษาทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ตามความสะดวกของนักศึกษา โดยดาวน์โหลดแบบฟอร์มบันทึกการบำเพ็ญประโยชน์ และดำเนินการส่งใน Google from ซึ่งรายละเอียดในการดาวน์โหลดแบบฟอร์มและส่งเอกสารจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งภายหลังกิจกรรมวันที่ 31 มกราคม 2566

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมเรียนรู้การสร้างจิตสำนึกด้านการต่อต้านการทุจริต และด้านคุณธรรม จริยธรรมตามหลักธรรมภิบาลผ่านสื่อต่างๆ และร่วมแสดงความคิดเห็นผ่าน Google from ซึ่งกิจกรรมนี้จะเปิดให้เรียนรู้ในเดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม 2566