หน้าหลัก > ข่าว > > สาขาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
สาขาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2021-03-23 15:19:28


สาขาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

 วันนี้ 10 มี.ค.2564 อาจารย์มรกต วรชัยรุ่งเรือง และอาจารย์คธาวุฒิ ไวยสุศรี อาจารย์ประจำสาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ออกนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ได้แก่ นส.วันธิยา บานเย็น และ นส.อชิรญาณ์ เยาว์ด้วง นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ ณ สำนักวางแผนและพัฒนาเมือง ซึ่งอาจารย์ทั้ง 2 ท่าน ได้รับฟังการนำเสนอของนักศึกษา และข้อเสนอแนะของหน่วยงาน ในการนี้ทางสาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ ขอขอบพระคุณสำนักวางแผนและพัฒนาเมือง กรุงเทพมหานคร คุณสุดใจ ยี่สุ่นแสง ผู้อำนวยการสำนักงานภูมิสารสนเทศ คุณชัยพร โฉมศรี ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีข้อมูลเมือง และคุณวีระศักดิ์ มั่นหมาย นักวิชาการแผนที่ชำนาญการ ที่ให้อนุเคราะห์รับนักศึกษาเข้าฝึกประการณ์วิชาชีพ และให้ความรู้ ประสบการณ์  ทักษะทางวิชาชีพ และให้การดูแลนักศึกษาเป็นอย่างดี