หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เตรียมความพร้อมการอบรมผู้ตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ EdPEx มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา"
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เตรียมความพร้อมการอบรมผู้ตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ EdPEx มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา"

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
27 พฤษภาคม 2567 10:16:26

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เตรียมความพร้อมการอบรมผู้ตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ EdPEx มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา"

วันที่ 20 พฤษภาคม 2567 อาจารย์ ดร.นภาศรี สุวรรณโชติ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เตรียมความพร้อมการอบรมผู้ตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ EdPEx มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา" จัดโดยฝ่ายประกันคุณภาพและการจัดการความรู้ กองนโยบายและแผน ซึ่งได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.อนันต์ มุ่งวัฒนา เป็นวิทยากรในการบรรยาย ณ ห้องประชุมยุทธศาสตร์ กองนโยบายและแผน ชั้น 4 อาคาร 32