หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมการประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจการถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับมหาวิทยาลัยลงสู่หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมการประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจการถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับมหาวิทยาลัยลงสู่หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2021-11-01 15:16:40ผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมการประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจการถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับมหาวิทยาลัยลงสู่หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิลาสินี จินตลิขิตดี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ(รักษาราชการแทนคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.ขันทอง ใจดี รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ และนางอมรวดี กลิ่นจันทร์ หัวหน้าสำนักงานคณบดี ได้รับมอบหมายจาก รองศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ ศศิธรเสาวภา คณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้เข้าร่วมการประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจการถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับมหาวิทยาลัยลงสู่หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยฯ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา อาคาร 31 และผ่านระบบออนไลน์ Google Meet