หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ ลงพื้นที่ติดตามผู้ที่ได้รับทุนโครงการหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม เพื่อนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ 2565
สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ ลงพื้นที่ติดตามผู้ที่ได้รับทุนโครงการหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม เพื่อนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ 2565

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
06 กันยายน 2565 14:05:00

สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ ลงพื้นที่ติดตามผู้ที่ได้รับทุนโครงการหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม เพื่อนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่ 21 สิงหาคม 2565 สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยมีสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ดำเนินการติดตามผู้ที่ได้รับทุนโครงการหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม เพื่อนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ 2565 (พื้นที่ภาคใต้ตอนบน)โดยได้คัดเลือกโครงการนวัตกรรมอากาศยานไร้คนขับ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและผลผลิตทางการเกษตรอย่างยั่งยืน จังหวัดระนองโดยมีคณาจารย์สาขาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ณ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มมังคุดหวานเพื่อการส่งออกลำเลียง อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง

ในการนี้ทางสาขาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ ขอขอบพระคุณ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ตลอดจนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่ให้การสนับสนุนในการดำเนินโครงการในครั้งนี้