หน้าหลัก > ข่าว > > โครงการฅนสังคม CSR Leader Camp แขนงวิชาการจัดการพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
โครงการฅนสังคม CSR Leader Camp แขนงวิชาการจัดการพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
05 เมษายน 2564 13:55:00โครงการฅนสังคม CSR Leader Camp แขนงวิชาการจัดการพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

นักศึกษาชั้นปีที่ ๑ แขนงวิชาการจัดการพัฒนาสังคม กลุ่มสาขาวิชาการจัดการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าค่ายโครงการฅนสังคม CSR Leader Camp ณ เขตพัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงแม่ดีน้อย ตำบลแก่นมะกรูด อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี วันที่ ๑๘ - ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๔ โดยทำกิจกรรมผู้นำจิตอาสา สร้างฝายชะลอน้ำเพื่อรักษาสมดุลให้กับธรรมชาติ และศึกษาบริบทชุมชนเพื่อเสริมสร้างอัตลักษณ์ “เป็นผู้ที่คิดวิเคราะห์ดี มีจิตอาสา เข้าใจเข้าถึงพัฒนา เป็นที่พึ่งพาสังคม