หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2564 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1/2564
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2564 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1/2564

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2022-04-26 21:07:03

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

ประจำปีการศึกษา 2564 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1/2564

วันที่ 19 เมษายน 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ จัดการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2564 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1/2564 โดยมี อาจารย์ ดร.ขันทอง ใจดี รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพเป็นประธานการประชุม เพื่อชี้แจงการเตรียมความพร้อมการเข้ารับการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมีหัวหน้าสาขาวิชา หัวหน้าแขนงวิชา และบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมผ่านโปรแกรม Google Meet