หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมการประชุมถ่ายทอดตัวชี้วัดฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมการประชุมถ่ายทอดตัวชี้วัดฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2023-01-23 15:46:51

รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมการประชุมถ่ายทอดตัวชี้วัดฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2565 อาจารย์ ดร.วาสนา สุรีย์เดชะกุล รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้เข้าร่วมการประชุมถ่ายทอดตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และแผนปฏิบัติการเอตทัคคะ และโครงการวาระสำคัญประจำปี (Agenda) โดยมีรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รศ.ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา