หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการการอบรมหัวข้อ "แนวทางการนำผลงานวิจัยด้านมนุษยศาตร์และสังคมศาสตร์สู่การจดอนุสิทธิบัตรและสิทธิบัตร ครั้งที่ 1"
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการการอบรมหัวข้อ "แนวทางการนำผลงานวิจัยด้านมนุษยศาตร์และสังคมศาสตร์สู่การจดอนุสิทธิบัตรและสิทธิบัตร ครั้งที่ 1"

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
13 มีนาคม 2566 12:29:39

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการการอบรมหัวข้อ "แนวทางการนำผลงานวิจัยด้านมนุษยศาตร์และสังคมศาสตร์สู่การจดอนุสิทธิบัตรและสิทธิบัตร ครั้งที่ 1"

วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 13.00-16.00 น. ฝ่ายพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการจัดโครงการส่งเสริมการจดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตรโครงการอบรมหัวข้อ "แนวทางการนำผลงานวิจัยด้านมนุษยศาตร์และสังคมศาสตร์สู่การจดอนุสิทธิบัตรและสิทธิบัตร ครั้งที่ 1" โดยมี อาจารย์ ดร.อังค์วรา เหลืองนภา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นผู้ดำเนินโครงการให้กับคณาจารย์ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัย งานนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ให้ได้รับการจดอนุสิทธิบัตรและสิทธิบัตร เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชน รวมทั้งใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ผ่องศรี เวสารัช พันธมิตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระเจ้าจอมเกล้าธนบุรี เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่คณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม Google meet