หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > หลักสูตรสารสนเทศศาสตรบัณฑิต กลุ่มสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563
หลักสูตรสารสนเทศศาสตรบัณฑิต กลุ่มสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2021-07-23 16:36:52



หลักสูตรสารสนเทศศาสตรบัณฑิต กลุ่มสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563

วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 หลักสูตรสารสนเทศศาสตรบัณฑิต กลุ่มสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563 ซึ่งเป็นการตรวจประเมินฯผ่านระบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Google meet  โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ประกอบไปด้วย อาจารย์ ดร.ทรงพล นคเรศเรืองศักดิ์ ประธาน, ผศ.ดร.สัมพันธุ์ จันทร์ดี กรรมการ, อาจารย์อิริยา ผ่องพิทยา กรรมการ, และคุณศรัณภัสร์ แสงทอง เลขานุการ ซึ่งผลการตรวจประเมินฯผ่านเกณฑ์มาตรฐานไปได้ด้วยดี