หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต กลุ่มสาขาวิชาการจัดการสังคมและวัฒนธรรม รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต กลุ่มสาขาวิชาการจัดการสังคมและวัฒนธรรม รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2021-07-23 20:32:31หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต กลุ่มสาขาวิชาการจัดการสังคมและวัฒนธรรม รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563

วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต กลุ่มสาขาวิชาการจัดการสังคมและวัฒนธรรม  รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563 ซึ่งเป็นการตรวจประเมินฯผ่านระบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Google meet  โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ประกอบไปด้วย ผศ.ดร.ตระกูล ชำนาญ ประธาน, ผศ.ดร.ชัชภูมิ สีชมภู กรรมการ, อาจารย์สมโชค ฤทธิ์จำรูญ กรรมการ, และคุณจิริพร ฮามวงศ์ เลขานุการ ซึ่งผลการตรวจประเมินฯผ่านเกณฑ์มาตรฐานไปได้ด้วยดี