หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการประชุมหัวหน้าสาขาวิชา หารือเเนวทางการประชาสัมพันธ์ ผ่านช่องทาง Tik Tok
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการประชุมหัวหน้าสาขาวิชา หารือเเนวทางการประชาสัมพันธ์ ผ่านช่องทาง Tik Tok

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2022-12-01 08:55:36

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการประชุมหัวหน้าสาขาวิชา หารือเเนวทางการประชาสัมพันธ์ ผ่านช่องทาง Tik Tok

วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมมอบนโยบายเรื่องการทำ TikTok เพื่อประชาสัมพันธ์ และการจัดงานปีใหม่ของคณะ โดยมี อาจารย์พัชราพรรณ สุสมาวัตนะกุล รองคณบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.อังค์วรา เหลืองนภา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ อาจารย์ไพลิน กลิ่นเกษร หัวหน้าภาควิชามนุษยศาสตร์ อาจารย์ ดร.สุวิทย์ คงสงค์ หัวหน้าภาควิชาสังคมศาสตร์ และหัวหน้าสาขาวิชาต่างๆ เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมพรโสภิณ