หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 12/2565
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 12/2565

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2022-08-18 14:38:36

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 12/2565

วันที่ 5 สิงหาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ ศศิธรเสาวภา คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 12/2565 โดยมีระเบียบวาระการประชุมเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาในเรื่อง การจัดทำแผนความต้องการงบลงทุนเบื้องต้นงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2567 (เฉพาะรายงานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ที่มีมูลค่าไม่เกิน 100 ล้านบาท)  การจัดทำวีดีทัศน์แนะนำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และร่างรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2564