หน้าหลัก > ข่าว > > สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดอบรมเสริมทักษะนักศึกษาด้าน “การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การทำงาน”
สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดอบรมเสริมทักษะนักศึกษาด้าน “การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การทำงาน”

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2021-03-23 14:30:41


สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดอบรมเสริมทักษะนักศึกษาด้าน “การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การทำงาน”

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ได้จัดกิจกรรม โครงการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพในหัวข้อ “การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การทำงาน” โดยได้รับเกียรติจาก ดร.กฤษณพงศ์ เลิศบำรุงชัย ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มาเป็นวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 3 โดยการบรรยายครั้งนี้นักศึกษาได้รับความรู้เกี่ยวกับการทำ อินโฟกราฟิก (Infographic) อาทิ เครื่องมือโปรแกรม illustrator การสร้าง Timeline การเดินทาง เพื่อให้นักศึกษานำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการทำงานในอนาคต