หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯครั้งที่ 6/2565
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯครั้งที่ 6/2565

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2022-06-10 15:20:29

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯครั้งที่ 6/2565

วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 6/2565 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ ศศิธรเสาภา คณบดีคณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานในการประชุมผ่านระบบออนไลน์ (Google Meet) ซึ่งมีระเบียบวาระการประชุมเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาในเรื่องการรายงานผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร และระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2564 และเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

เพื่อทราบในเรื่อง รายงานสรุปรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรีภาคปกติ ปีการศึกษา 2565 (รอบที่  Portfolio) และระเบียบวาระเสนอเพื่อพิจารณาในเรื่องการอนุมัติผลการเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2564