หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > แขนงวิชาการจัดการพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมกับสำนักงานเขตดุสิต จัดอบรมให้ความรู้นักศึกษาด้านการพัฒนาชุมชน
แขนงวิชาการจัดการพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมกับสำนักงานเขตดุสิต จัดอบรมให้ความรู้นักศึกษาด้านการพัฒนาชุมชน

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
06 กันยายน 2565 10:36:17

แขนงวิชาการจัดการพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมกับสำนักงานเขตดุสิต จัดอบรมให้ความรู้นักศึกษาด้านการพัฒนาชุมชน 

วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 นายสมพงษ์ หนักบุญเกิด นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ สำนักงานเขตดุสิต ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษา สาขาวิชาการจัดการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม (แขนงวิชาการจัดการพัฒนาสังคม) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ณ ห้องประชุมนิภานภดล ชั้น 2 อาคาร 35 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โดยจัดการบรรยายในหัวข้อ

  • การจัดทำแผนที่ชุมชน
  • การจัดเก็บข้อมูลชุมชน
  • กระบวนการจัดทำแผนชุมชน
  • การจัดเก็บข้อมูลด้านสวัสดิการชุมชน
  • การเขียนโครงการฯ
  • ผลิตภัณฑ์ชุมชน

ซึ่งการจัดการบรรยายครั้งนี้มีวัคถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ในศาสตร์ด้านการพัฒนาทั้งในภาคทฤษฏี และภาคปฏิบัติ และเตรียมความพร้อมก่อนลงพื้นที่ ร่วมกับฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตดุสิต ต่อไป