หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ เข้าร่วมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีการศึกษา 2563
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ เข้าร่วมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีการศึกษา 2563

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2021-10-25 16:19:32คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ เข้าร่วมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีการศึกษา 2563

วันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.นิพน์ ศศิธรเสาวภา คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดี พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา เมฆขำ รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ นำคณะผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้อง ร่วมต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ซึ่งมี รองศาสตราจารย์ ดร.ไทย ทิพย์สุวรรณกุล เป็นประธานคณะกรรมการฯตรวจประเมินฯในครั้งนี้ ผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม Google Meet