หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > แขนงวิชาการจัดการพัฒนาสังคม ร่วมหารือกรมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ วางกรอบการฝึกงานนักศึกษา ในสถานการณ์การระบาด covid-19
แขนงวิชาการจัดการพัฒนาสังคม ร่วมหารือกรมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ วางกรอบการฝึกงานนักศึกษา ในสถานการณ์การระบาด covid-19

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2021-07-22 12:22:26แขนงวิชาการจัดการพัฒนาสังคม ร่วมหารือกรมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ วางกรอบการฝึกงานนักศึกษา ในสถานการณ์การระบาด covid-19

วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 อาจารย์ว่าที่ ร.ต.หญิงเพ็ญนภา ปาละปิน หัวหน้าแขนงวิชาการจัดการพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และอาจารย์ที่ปรึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (อาจารย์ ดร.สุวิทย์ คงสงค์) พร้อมด้วยนักศึกษาชั้นปีที่ 4 จำนวน 11 คน ประชุมร่วมกับผู้อำนวยการและหัวหน้ากอง สังกัดกรมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เขตราชเทวี กทม. ผ่านระบบ zoom เพื่อหารือถึงรูปแบบที่เหมาะสมในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาภายใต้ภาวะวิกฤตการแพร่ระบาดของไวรัส covid-19