อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ อาจารย์ ดร.สุณัฐา  กรุดทอง
   - หัวหน้าสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
    - อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ

  ประวัติการศึกษา
    - MSC. (Tourism and Hospitality Management) Bournemouth University, U.K.
    - ศศ.บ. (ภาษาศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
    - Areas of Specialties:  Airline business, Hotel and tourism industry

  ติดต่อ : อาคาร 35 ห้อง 3525
  โทร : 02-1601293
  e-mail : sunattha.kr@ssru.ac.th
  Website : http://www.elfhs.ssru.ac.th/sunattha_kr/

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อนันตชัย  เอกะ
    - อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ

  ประวัติการศึกษา
    - ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) Western Carolina University U.S.A
      Cert. in Hotel Management, Thames Valley University U.K
    - ครุศาสตรบัณฑิต   (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ  ปทุมวัน

  โทร : 02-1601293
  e-mail : anantachai.ae@ssru.ac.th
  Website : http://www.elfhs.ssru.ac.th/anantachai_ae

อาจารย์ ดร.อังค์วรา เหลืองนภา
    - อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ

 ประวัติการศึกษา
    -  ปร.ด. (ภาษาศาสตร์ประยุกต์)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
    -  ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
    -  ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  ติดต่อ : อาคาร 35 ห้อง 3525
  โทร : 02-1601293
  e-mail : anhvarrah.li@ssru.ac.th
  Website : http://elfhs.ssru.ac.th/angvarrah_li 

  อาจารย์ ดร.นภาศรี  สุวรรณโชติ 
    - อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ

  ประวัติการศึกษา
    - M.A.(English Education) Hanyang University, South Korea.,2004
    - วท.บ. (เทคโนโลยี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2543

  โทร : 02-1601293
  e-mail : napasri.su@ssru.ac.th
  Website : http://www.elfhs.ssru.ac.th/napasri_su/


  อาจารย์จินต์จิรา  บุญชูตระกูล    
  - อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ

  ประวัติการศึกษา
    - ศศ.ม. ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
    - อ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศิลปกร

  โทร : 02-1601293
  e-mail : CHINCHIRA.BU@SSRU.AC.TH
  Website : http://www.elfhs.ssru.ac.th/chinchira_bu

  อาจารย์ ดร.สุณัฐา  กรุดทอง
    - อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ

  ประวัติการศึกษา
    - MSC. (Tourism and Hospitality Management) Bournemouth University, U.K.
    - ศศ.บ. (ภาษาศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
    - Areas of Specialties:  Airline business, Hotel and tourism industry

  ติดต่อ : อาคาร 35 ห้อง 3525
  โทร : 02-1601293
  e-mail : sunattha.kr@ssru.ac.th
  Website : http://www.elfhs.ssru.ac.th/sunattha_kr/

 อาจารย์จีรศักดิ์  มีสุชสบาย
    - อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ

  ประวัติการศึกษา
    -

  ติดต่อ : อาคาร 35 ห้อง 3525
  โทร : 02-1601293
  e-mail : jeerasak.me@ssru.ac.th
  Website : http://www.elfhs.ssru.ac.th/jeerasak_me

อาจารย์ Ms. Jennilou Thompson Plankraiphet
    - อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ

  ประวัติการศึกษา
    -

  ติดต่อ : อาคาร 35 ห้อง 3525
  โทร : 02-1601293
  e-mail : @ssru.ac.th
  Website : http://www.elfhs.ssru.ac.th/jennilou_pl/
 อาจารย์กฤตเมธ เกตุกล่ำ 
    - อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ

  ประวัติการศึกษา
    -

  ติดต่อ : อาคาร 35 ห้อง 3525
  โทร : 02-1601293
  e-mail : krittamatha.ge@ssru.ac.th
  Website : http://www.elfhs.ssru.ac.th/krittamatha_ge