อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษ  ผศ.วิชุดา  ขุนหนู
     - หัวหน้าสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
     - อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
  ประวัติการศึกษา
     - ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์เพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
     - ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
  โทร : 02-1601293
  e-mail : wichuda.ku@ssru.ac.th
  Website
http://www.elfhs.ssru.ac.th/wichuda_ku/


  อาจารย์ อังคณา  สุขวิเศษ
     - หัวหน้าภาควิชามนุษยศาสตร์
     - อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
  ประวัติการศึกษา
     - อักษรศาสตรมหาบัณฑิต (วรรณคดีเปรียบเทียบ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2544
     - ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2539
  โทร : 02-1601295
  e-mail : aungkana.su@ssru.ac.th
  Website
http://www.elfhs.ssru.ac.th/aungkana_su  อาจารย์ นิธิวดี  โฆสรัสวดี
 
     - อาจารย์ประจำสาขาภาษาอังกฤษ
  ประวัติการศึกษา
     - ปริญญาโท อ.ม. (ภาษาศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
     - ปริญญาตรี อ.บ. (ภาษาอังกฤษ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  โทร : 02-1601298
  e-mail : nithiwadee.ko@ssru.ac.th
  Website
http://www.elfhs.ssru.ac.th/nithiwadee_ko/
 

 ผศ.ดนยา  ด่านสวัสดิ์
 
    อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
  ประวัติการศึกษา
     - ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต (การสอนภาษาฝรั่งเศส) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
     - ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันกับ (ภาษาอังกฤษ-ภาษาฝรั่งเศส) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  โทร : 02-1601295
  e-mail : dannaya.da@ssru.ac.th
  Website : http://www.elfhs.ssru.ac.th/dannaya_da

  

  


  ผศ.จันทิมา  หวังสมโชค
    - อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษ

  ประวัติการศึกษา
    - ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาภาษาศาสตร์เพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
    - ศิลปศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

  โทร : 02-1601295
  e-mail : CHANTIMA.WA@SSRU.AC.TH
  Website
http://www.elfhs.ssru.ac.th/chantima_wa/

  อาจารย์ James Eugene Harris
  
   อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
  
โทร: 02-1601293
  
e-mail : james.ha@ssru.ac.th
  
Website : -  อาจารย์ กัญชลิกา ตรีกลางดอน
     
อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
  
โทร: 02-1601295
  
e-mail : -
  
Website: -

  อาจารย์ พัชราพรรณ ภูบุญศรี
     
อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
  
โทร: 02-1601299
  
e-mail : patcharaphan.ph@ssru.ac.th
  
Website : http://www.elfhs.ssru.ac.th/patcharaphan_ph/

  อาจารย์ นันท์นลิน อินเสมียน
     
อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
  
โทร : 02-1601299
  
e-mail : -
  
Website : -