หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดพิธีมอบรางวัลโครงการภาษาไทยสร้างสรรค์สังคม ครั้งที่ 1
สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดพิธีมอบรางวัลโครงการภาษาไทยสร้างสรรค์สังคม ครั้งที่ 1

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2020-09-23 09:39:38


สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดพิธีมอบรางวัลโครงการภาษาไทยสร้างสรรค์สังคม ครั้งที่ 

          วันที่ 10 กันยายน 2563 สาขาวิชาภาษาไทย ภาควิชามนุษยศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม จัดพิธีมอบรางวัลโครงการภาษาไทยสร้างสรรค์สังคม ครั้งที่ 1 การประกวดพูดเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ หัวข้อ เรื่องเล่าโควิด มุมดี ๆ ของหลายชีวิตท่ามกลางวิกฤตโควิด -19 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีและมอบรางวัล และรองศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ ศศิธรเสาวภา คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้เกียรติเข้าร่วมงานและมอบรางวัลด้วย

ผู้ได้รับรางวัล มีดังนี้

ระดับอุดมศึกษา

                - รางวัลชนะเลิศ นายสิรวิชญ์ บุญประสิทธิการ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

                - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นางสาวจิรัชยา ขุนไชยรักษ์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

                - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นางสาวช่อผกา บุญประกอบ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

                - รางวัลชมเชย นายธีรไนย ปุ่นภักดี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

                - รางวัลชมเชย นายวะยุห์ คงอ่อน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

                - รางวัลชนะเลิศ นางสาวพิมพ์ตมิสา แผ่นสัมฤทธิ์ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี จังหวัดพิษณุโลก

                - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นางสาวสลิสา เชิดสัตยานุกุล โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ จังหวัดกาญจนบุรี

                - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นางสาวจารุวัลย์ โพธิ์เปี้ยศรี โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม จังหวัดร้อยเอ็ด

                - รางวัลชมเชย นายเดชสกุล กล่ำบุญ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ จังหวัดพิษณุโลก

                - รางวัลชมเชย นายวสวัตติ์ เปรมปรีจิรภาคย์ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ กรุงเทพมหานคร

          โครงการภาษาไทยสร้างสรรค์สังคม จัดขึ้นเพื่อให้เยาวชนได้แสดงความสามารถทางภาษา ใช้ภาษาไทยในเชิงสร้างสรรค์ และเพื่อแสดงให้เห็นบทบาทของภาษาไทยที่มีส่วนช่วยกระตุ้นความคิด แนะแนวทางการใช้ชีวิต และเยียวยาอารมณ์ความรู้สึกของผู้คน โดยเฉพาะในขณะที่สังคมกำลังเผชิญวิกฤตโควิด – 19 สาขาวิชาภาษาไทย ขอขอบคุณอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นอย่างยิ่ง และขอขอบคุณผู้เข้าร่วมประกวด และผู้มีส่วนฝึกซ้อม สุดท้ายนี้ ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลทุกคน

อ่านเพิ่มเติม....pdf