ประวัติความเป็นมา


ประวัติความเป็นมาของหน่วยงาน

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีการพัฒนาควบคู่กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาในระยะแรกเริ่มยังมิได้แยกเป็นคณะวิชาคณาจารย์สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์รับผิดชอบการสอนรายวิชาต่าง ๆ ที่เป็นส่วนสำคัญของหลักสูตรการศึกษาในปี 2518 มีพระราชบัญญัติให้มหาวิทยาลัยครูทุกแห่งเป็นสถาบันระดับอุดมศึกษาจึงได้มีการก่อตั้ง “คณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์” โดยได้เปิดสอนในระดับอนุปริญญารับปริญญาตรี 4 ปี และ ปริญญาตรี 2 ปี (หลัง อนุปริญญา) สาขาการศึกษามีวิชาเอก 3 วิชา คือ ภาษาไทยภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา หลังจากนั้น ในปี พ.ศ. 2527 มีการพัฒนาหลักสูตรและเปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตร์ เมื่อ พ.ศ. 2535 “คณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์” เปลี่ยนเป็น “คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์”ตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏและตำแหน่ง “หัวหน้าคณะ” เปลี่ยนเป็น “คณบดี” โดยมีภาควิชาในกำกับดูแล 11 ภาควิชา ต่อมาในปี พ.ศ. 2542 มีการเปลี่ยนแปลง โครงสร้างภาควิชาเป็นโปรแกรมวิชาตามหลักสูตรที่ผลิตบัณฑิต จำนวน 11 โปรแกรมวิชา และในปี พ.ศ. 2543 โปรแกรมวิชาศิลปกรรม โปรแกรมนาฏศิลป์โปรแกรมวิชานาฏศิลป์และการละคร  และโปรแกรมดนตรีแยกไปตั้งเป็นคณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะฯจึงมีโปรแกรมที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรี 4 ปี สาขาการศึกษาและสาขาศิลปศาสตร์ รวม 7 โปรแกรม วิชา

เนื่องจากปัจจุบันมีความต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับภาษาต่างประเทศมากขึ้นทั้งภาครัฐและเอกชนโดยตลอด ระยะเวลาที่ผ่านมาทางคณะได้เปิดการสอนวิชาภาษาญี่ปุ่น ภาษาฝรั่งเศสและภาษาจีนเป็นวิชาเลือกของโปรแกรมวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยววาเลือกเสรีของโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ และ โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษซึ่งมีนักศึกษาสนใจมากขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี ในปีการศึกษา 2545 คณะฯ จึงได้จัดทำศักยภาพของโปรแกรมวิชาภาษาญี่ปุ่น และโปรแกรมวิชาภาษาจีน ซึ่งประกอบด้วยหลักสูตรแผนการเรียน อาจารย์ผู้สอน สื่อการสอน แหล่งวิทยาการ แหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โดยเปิดการสอน “โปรแกรมวิชาภาษาญี่ปุ่น” และ “โปรแกรมวิชาภาษาจีน” ในระดับปริญญาตรีในปีการศึกษา 2546 นอกจากนี้คณะได้มีการทำความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยนอร์มอลยูนนาน (Yunnan Normal University) ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนในการจัดตั้งศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีน (Chinese Language and Culture Center) โดยทำพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2545 และได้เปิดอบรมหลักสูตรภาษาจีนให้กับคณาจารย์และประชาชนผู้สนใจรวมทั้งให้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในการจัดการเรียนการสอน “โปรแกรมวิชาภาษาจีน”ระดับปริญญาตรี 4 ปี ต่อมาในปีการศึกษา 2546 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้ลงนามความร่วมมือทางวิชาการในการจัดการศึกษาสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยนอร์มอลยูนนาน (Joint Venture 2+2 Bachelor’s Degree Program) ทั้งนี้นักศึกษาจะเรียนที่มหาวิทยาลัยนอร์มอลยูนนานนาน 2 ปี และอีก 2 ปี ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาในสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยนักศึกษาชาวจีนดังกล่าวจะเริ่มเรียนที่สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2548 เป็นต้นไป

อนึ่งในปีการศึกษา 2547 คณะฯได้ดำเนินการพัฒนาหลักสูตรและเปิดการสอนระดับปริญญาตรี 4 ปี ได้แก่ สาขาวิชาการจัดการวัฒนธรรมในปีการศึกษา 2548 ได้เปิดการเรียนการสอนเพิ่ม 2 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและธุรกิจที่พัก สาขาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ ในปีการศึกษา 2550 ได้จัดทำหลักสูตรใหม่ 2 สาขา คือ สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมสังคม และสาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ โดยสาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมสังคมได้เปิดรับนักศึกษา ในภาคเรียนที่ 1/2550 และสาขาวิชาการการจัดการสารสนเทศเริ่มเปิดรับนักศึกษาในภาคเรียนที่ 1/2551

ในปีการศึกษา 2554 คณะฯได้เปิดสาขาวิชาการปกครองท้องถิ่นหลักสูตรรัฐประศาสตรบัณฑิต

ในปีการศึกษา 2559 ในภาคเรียน ที่ 2/2559 โครงการจัดการเรียนหลักสูตร

รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการภาครัฐและเอกชน) ได้ย้ายจากวิทยาลัยนวัตกรรมมาสังกัดที่

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ในปีการศึกษา 2560 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้เปิดหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและบริการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เปิดสอนหลักสูตรจัดการเรียนการสอน จำนวนทั้งสิ้น 15 หลักสูตร จำแนกเป็นหลักสูตรปริญญาตรีจำนวน 13 หลักสูตร ปริญญาโท จำนวน 2 หลักสูตร

ระดับปริญญาตรี

1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย

2. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

3. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ

4. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น

5. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน

6. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ

7. หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขานิติศาสตร์

8. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ

9. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการการจัดการโรงแรมและธุรกิจที่พัก

10. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจ

11. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสังคมและวัฒนธรรม

- แขนงวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม

- แขนงวิชาการจัดการพัฒนาสังคม

12. หลักสูตรสารสนเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์

- แขนงวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

- แขนงวิชาการสารสนเทศศึกษา

13. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐศาสนศาสตร์

- แขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น

- แขนงวิชาการบริหารภาครัฐและเอกชน

ระดับปริญญาโท

1. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

2.หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและบริการ

ในปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 2 เนื่องด้วยสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทากำหนดนโยบายเกี่ยวกับการดำเนินการเพื่อให้เกิดการพัฒนาศักยภาพของมหาวิทยาลัย ด้วยการสร้างจุดเน้นที่สอดคล้องกับทิศทางและจุดเน้นของประเทศปรับเปลี่ยนหลักสูตรสาขาวิชาที่มีความสอดคล้องและใกล้เคียงกันให้ควบรวมกันเพื่อสร้างจุดแข็งที่สามารถสร้างและพัฒนากระบวนการด้านการศึกษาที่ตอบสนองการเรียนรู้ตลอดชีวิต รองรับนักศึกษา บุคลากรต่างชาติ สร้างเอตทัคคะของมหาวิทยาลัยให้มีชื่อเสียงอย่างยั่งยืน และการขยายภาคเครือข่ายความร่วมมือทั้งภาครัฐและเอกชนตามจุดเน้นมหาวิทยาลัยในลักษณะจตุรภาคโดยมีการจัดตั้งส่วนงานภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จำนวน 3 หน่วยงาน คือ 1) วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ 2) วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ และ 3) วิทยาลัยการเมืองการปกครอง ซึ่งกำหนดให้ย้ายหลักสูตรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการจัดตั้งวิทยาลัย ดังนี้ 1) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (แขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น, แขนงวิชาการบริหารภาครัฐและเอกชน และแขนงวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ) และสาขาวิชาการบริหารงานตำรวจ 2) หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ 3) หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ 4) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง 5) หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง 6) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ และ สาขาวิชาการการจัดการโรงแรมและธุรกิจที่พัก 7) หลักสูตรสารสนเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ พร้อมทั้งหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและบริการ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
ปัจจุบันคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เปิดสอนระดับปริญญาตรีจำนวนทั้งสิ้น 7 หลักสูตร ดังนี้
1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
2. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
3. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
4. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
5. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน
6. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ
7. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม
- แขนงวิชาการจัดการพัฒนาสังคม
- แขนงวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีสถานที่ในการสนับสนุนการจัดการศึกษา และการปฏิบัติงานของบุคลากรจำนวน 1 อาคารเรียน ได้แก่ อาคาร 35 ประกอบด้วย
1. ห้องเรียน จำนวน 29 ห้อง
2. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 ห้อง
3. ห้องปฏิบัติการทางภาษา จำนวน 1 ห้อง
นอกจากนี้ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ใน
การดำเนินงาน ของมหาวิทยาลัย เพื่อขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย อาทิ เช่น ระบบ ERP (Enterprise Resource Planning) ระบบ E –Office E-learning เป็นต้น