แบบฟอร์ม ฝ่ายบริการการศึกษา


     + แบบฟอร์มการเทียบโอนผลการเรียน

     + แบบฟอร์มการเทียบโอนผลการเรียนข้ามคณะ

     + แบบฟอร์มการส่งค่าระดับคะแนนล่าช้าแบบ E-Learning 

     + แบบฟอร์มขอเปิดรายวิชา

     + แบบฟอร์มขออนุญาตเข้าห้องสอบ

     + แบบฟอร์มขออนุญาตใช้ห้องเรียนอาคาร 35 36

     + แบบฟอร์มคำร้องขอสอบภายหลังจากกำหนดการสอบปลายภาค

     + แบบฟอร์มบันทึกข้อความ(คำร้องทั่วไป)

     + แบบฟอร์มบันทึกข้อความ

     + แบบฟอร์มขอเปลี่ยนรหัสวิชา

     + แบบฟอร์มขอเรียนสมทบต่างมหาวิทยาลัย

     + แบบฟอร์มขอสอนชดเชย.pdf

     + แบบฟอร์มขออนุญาตถ่ายเอกสาร

     + แบบฟอร์มขอโอนย้ายสาขาวิชา

     + แบบฟอร์มคำร้องขอลงทะเบียนล่าช้า เพิ่ม - ถอนรายวิชา

     + ใบรายการส่งผลการเรียนล่าช้า

     + บันทึกข้อความขอลงทะเบียนเรียนข้ามประเภท