การพัฒนาศักยภาพบุคลากร สายสนับสนุนวิชาการ กุมภาพันธ์ 2559


     1. นางสาวสุรีย์พร สร้อยทอง หลักสูตร อบรมเตรียมความพร้อมก่อนการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ 4 กุมภาพันธ์ 2559.pdf

     2. นางสาวเอมอร ตอโมกข์ หลักสูตร อบรมเทคนิคการเตรียมสอบ TOEIC รุ่นที่ 1 8-12 ก.พ. 2559.pdf

     3. นายกฤษณ์ปกรณ์ บุญมา หลักสูตร การบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัย Web Security 10 ก.พ. 2559.pdf

     4. นายนิธิ เฉลยปราช หลักสูตร การบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัย Web Security 10 ก.พ. 2559.pdf

     5. นายพเยาว์ นุ่มเรืองรัน หลักสูตร อบรมเตรียมความพร้อมก่อนการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ 4 กุมภาพันธ์ 2559.pdf

     6. นายพีรพงศ์ โผแพ หลักสูตร อบรมเตรียมความพร้อมก่อนการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ 4 กุมภาพันธ์ 2559.pdf

     7. นายภาณุวัฒน์ อุบลแย้ม หลักสูตร อบรมเทคนิคการเตรียมสอบ TOEIC รุ่นที่ 1 8-12 ก.พ. 2559.pdf

     8. นายวุฒิพงศ์ เนียมบุญ หลักสูตร การบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัย Web Security 10 ก.พ. 2559.pdf

     9. นายอำนาจ บุญถนอม หลักสูตร อบรมเทคนิคการเตรียมสอบ TOEIC รุ่นที่ 1 8-12 ก.พ. 2559.pdf

     10. ว่าที่ร.ต.หญิงสุรีพร พวงทอง หลักสูตร อบรมเตรียมความพร้อมก่อนการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ 4 กุมภาพันธ์ 2559.pdf