การพัฒนาศักยภาพบุคลากร สายสนับสนุนวิชาการ เมษายน 2559


     1. นางวิมล โถมกระโทก โครงการ Service Mind การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน 18-19 มี.ค. 2559.pdf

     2. นางสาวเอมอร ตอโมก หลักสูตรการใช้งาน Microsoft Office XP PowerPoint กุมภาพันธ์ 2559.pdf

     3. นางสาวเอมอร ตอโมก หลักสูตรการบริการที่เป็นเลิศ กุมภาพันธ์ 2559.pdf

     4. นางสาวเอมอร ตอโมก หลักสูตรการสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ กุมภาพันธ์ 2559.pdf

     5. นางสาวเอมอร ตอโมก หลักสูตรทัศนคติเชิงบวกกับการทำงานยุคอาเซียน กุมภาพันธ์ 2559.pdf

     6. นางสาวเอมอร ตอโมก หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน กุมภาพันธ์ 2559.pdf

     7. นางสาวเอมอร ตอโมก หลักสูตรมาตรฐานทางคุณธรรม และจริยธรรม กุมภาพันธ์ 2559.pdf

     8. นางสาวณมณฑ์ รักษามารถ หลักสูตร การเตรียมสอบ TOEIC รุ่นที่ 1 วันที่ 4-12 ก.พ. 2559.pdf

     9. นางสาวนวกมล พรมมา หลักสูตร การเตรียมสอบ TOEIC รุ่นที่ 1 วันที่ 4-12 ก.พ. 2559.pdf

     10. นางสาววนิดา กงแหลม หลักสูตร การเตรียมสอบ TOEIC รุ่นที่ 1 วันที่ 4-12 ก.พ. 2559.pdf

     11. นางสาววนิดา กงแหลม หลักสูตรการใช้งาน Microsoft Office XP PowerPoint กุมภาพันธ์ 2559.pdf

     12. นางสาววนิดา กงแหลม หลักสูตรการบริการที่เป็นเลิศ กุมภาพันธ์ 2559.pdf

     13. นางสาววนิดา กงแหลม หลักสูตรการสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ กุมภาพันธ์ 2559.pdf

     14. นางสาววนิดา กงแหลม หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน กุมภาพันธ์ 2559.pdf

     15. นางสาววนิดา กงแหลม หลักสูตรมาตรฐานทางคุณธรรม และจริยธรรม กุมภาพันธ์ 2559.pdf

     16. นางสาววนิดา กงแหลม หลักสูตรทัศนคติเชิงบวกกับการทำงานยุคอาเซียน กุมภาพันธ์ 2559.pdf

     17. นางสาวศุภลักษณ์ พงศ์พิพัฒน์ โครงการ Service Mind การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน 18-19 มี.ค. 2559.PDF

     18. นางสาวศุภลักษณ์ พงศ์พิพัฒน์ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานพัสดุ 12-13 ก.พ. 2559.PDF

     19. นางสาวสุภาวดี เรืองสังข์ โครงการ Service Mind การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน 18-19 มี.ค. 2559.pdf

     20. นางสาวสุรีย์พร-สร้อยทอง อบรมโครงการ-เรียนรู้ก่อนสู่อาเซียน 7-14 มีนาคม 2559.pdf

     21. นางสาววิมล โถมกระโทก หลักสูตร การเตรียมสอบ TOEIC รุ่นที่ 1 วันที่ 4-12 ก.พ. 2559.pdf

     22. นายยงยุทธ กิจสันทัด หลักสูตรเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการเงิน 25-26 มี.ค. 2559.pdf

     23. นางสาวกอบแก้ว บุญบุตร หลักสูตร การพัฒนางานสารบรรณให้มีประสิทธิภาพและทันสมัย วันที่ 14-15 มีนาคม 2559.pdf

     24. นางสาวจิราพร ฮามวงศ์ หลักสูตร การพัฒนางานสารบรรณให้มีประสิทธิภาพและทันสมัย วันที่ 14-15 มีนาคม 2559.pdf

     25. นายกฤษณ์ปกรณ์ บุญมา หลักสูตรทัศนคติเชิงบวกกับการทำงานยุคอาเซียน กุมภาพันธ์ 2559.pdf

     26. นายกฤษณ์ปกรณ์ บุญมา หลักสูตรการใช้งาน Microsoft Office XP PowerPoint กุมภาพันธ์ 2559.pdf

     27. นายกฤษณ์ปกรณ์ บุญมา หลักสูตรมาตรฐานทางคุณธรรม และจริยธรรม กุมภาพันธ์ 2559.pdf

     28. นายกฤษณ์ปกรณ์ บุญมา หลักสูตรการบริการที่เป็นเลิศ กุมภาพันธ์ 2559.pdf

     29. นายกฤษณ์ปกรณ์ บุญมา หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน กุมภาพันธ์ 2559.pdf

     30. นายกฤษณ์ปกรณ์ บุญมา หลักสูตรการสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ กุมภาพันธ์ 2559.pdf

     31. นางสาวตูนละดา เพชรอำไพ โครงการ Service Mind การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน 18-19 มี.ค. 2559.pdf

     32. นางสาวตูนละดา เพชรอำไพ หลักสูตร ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา 21 มีนาคม 2559.pdf

     33. นางสาวภานุชนารถ เพิ่มพูล โครงการส่งเสริมการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน (ภาษาบาฮาซามลายู) 7-14 มีนาคม 2559.PDF

     34. นางสาวยุพิน แก้วคำ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานพัสดุ 12-13 ก.พ. 2559.PDF

     35. นางสาวศุภลักษณ์ พงศ์พิพัฒน์ โครงการส่งเสริมการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน (ภาษาบาฮาซามลายู) 7-14 มีนาคม 2559.PDF

     36. นางสาวสุรีย์พร สร้อยทอง โครงการส่งเสริมการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน (ภาษาบาฮาซามลายู) 7-14 มีนาคม 2559.pdf

     37. นางสาวสุรีย์พร สร้อยทอง หลักสูตร การเตรียมสอบ TOEIC รุ่นที่ 1 วันที่ 4-12 ก.พ. 2559.pdf

     38. นายกรุณา สายทอง โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานพัสดุ 12-13 ก.พ. 2559.pdf

     39. นายกฤษณ์ปกรณ์ บุญมา หลักสูตรการบริหารจัดการความมั่นคงและปลอดภัย Web Cecurity 10 กุมภาพีนธ์ 2559.PDF

     40. นายนิธิ เฉลยปราชญ์ หลักสูตรการบริหารจัดการความมั่นคงและปลอดภัย Web Cecurity 10 กุมภาพีนธ์ 2559.pdf

     41. นายประทีป ชาลี หลักสูตรเพิ่มประสิทธีภาพการปฏิบัติงานด้านการเงิน รุ่นที่ 5 วันที่ 25-26 มีนาคม 2559.pdf

     42. นายพเยาว์ นุ่มเรืองรัน โครงการ Service Mind การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน 18-19 มี.ค. 2559.PDF

     43. นายพเยาว์ นุ่มเรืองรัน หลักสูตร การเตรียมสอบ TOEIC รุ่นที่ 1 วันที่ 4-12 ก.พ. 2559.PDF

     44. นายพเยาว์ นุ่มเรืองรัน หลักสูตร การบริการเป็นเลิศ กุมภาพันธ์ 2559.pdf

     45. นายพเยาว์ นุ่มเรืองรัน หลักสูตร การสั่งสมเชี่ยวชาญในงานอาชีพ กุมภาพันธ์ 2559.pdf

     46. นายพเยาว์ นุ่มเรืองรัน หลักสูตร ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน กุมภาพันธ์ 2559.pdf

     47. นายวุฒิพงศ์ เนียมบุญ หลักสูตรการบริหารจัดการความมั่นคงและปลอดภัย Web Cecurity 10 กุมภาพีนธ์ 2559.PDF

     48. นายอรรถสิทธิ์ นิกรวัฒน์ หลักสูตร การบริหารงบประมาณ สำหรับผู้ปฏิบัติงาน งบประมาณ การเงินและพัสดุ 25-26 กุมภาพันธ์ 2559.PDF