กระบวนการการปฏิบัติงานกระบวนการการปฏิบัติงานกระบวนการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร ฝ่ายบริการการศึกษา

กระบวนการจัดการเรียนการสอน ฝ่ายบริการการศึกษา

กระบวนการให้บริการด้านการศึกษา ฝ่ายบริการการศึกษา

กระบวนการพัฒนานักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม

กระบวนการผลิตวารสารวิชาการ ฝ่ายพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการ

กระบวนการบริการศูนย์การเรียนรู้แก่ชุมชน ฝ่ายพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการ

กระบวนการอนุรักษ์ สืบสาน ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมและความเป็นไทย ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม

กระบวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปี ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ

กระบวนการบริหารพัสดุ ฝ่ายคลังและพัสดุ

กระบวนการบริหารงบประมาณ ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ

กระบวนการประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

กระบวนการธุรการสารบรรณ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

กระบวนการบริหารงานบุคคล ฝ่ายบุคลากร

กระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ

กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายบริหารคู่มือการปฏิบัติงานคู่มือการทำหนังสือฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

คู่มือการขออนุมัติผลการเรียน แก้

คู่มือการจัดทาเอกสารการลงเวลาปฏิบัติงานของอาจารย์พิเศษ

คู่มือการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการสอนเกินภาระงานสอนนักศึกษาภาคพิเศษ 12 คาบสัปดาห์

คู่มือขอขยายวีซ่าให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยนอร์มอลยูนนาน

คู่มือแจ้งซ่อมออนไลน์

คู่มือการการรวบรวมเอกสารการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการสอนอาจารย์พิเศษ

คู่มือการเบิกจ่ายค่าสอนพิเศษ

คู่มือการจัดทำเอกสารประกอบการเบิกเงินโครงการ

คู่มือการผลิตแผ่นพับด้วยโปรแกรม Adobe InDesign CS6

คู่มือการเทียบโอนผลการเรียน