งานนโยบายและแผน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565+ แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565.pdf

+ แผนการจัดการความรู้.pdf

+ แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ.pdf

+ แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน.pdf

+ แผนการบริหารทรัพยากรบุคคล

+ แผนปฏิบัติการด้านการจัดหารายได้.pdf

+ แผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก.pdf

+ แผนปฏิบัติการด้านการปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม

+ แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

+ แผนปฏิบัติการด้านบริการวิชาการ.pdf

+ แผนพัฒนาบุคลากร

+ แผนพัฒนาสาขาวิชาสู่เอตทัคคะ

+ แผนปฏิบัติการด้านการวิจัย.pdf

+ แผนปฏิบัติการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง.pdf