งานนโยบายและแผน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563Good University Report 2019

คู่มือประเมินผลการปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563.pdf

แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563.pdf

แผนพัฒนาสาขาวิชาสู่เอตทัคคะ.pdf

แผนพัฒนาบุคลากร.pdf

แผนปฏิบัติการด้านการสร้างความสัมพันธ์กับเครือข่าย.pdf

แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาเอกลักษณ์.pdf

แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต.pdf

แผนปฏิบัติการด้านการปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม.pdf

แผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก.pdf

แผนปฏิบัติการด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม.pdf

แผนปฏิบัติการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง.pdf

แผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา.pdf

แผนบริหารทรัพยากรบุคคล.pdf

แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน.pdf

แผนเทคโนโลยีสารสนเทศ.pdf

แผนการจัดการความรู้.pdf