งานนโยบายและแผน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564+ แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี และ แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

+ แผนการจัดการความรู้

+ แผนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

+ แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

+ แผนบริหารทรัพยากรบุคคล

+ แผนปฏิบัติการด้านการจัดหารายได้

+ แผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก

+ แผนปฏิบัติการด้านการปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม

+ แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

+ แผนปฏิบัติการด้านบริการวิชาการ

+ แผนพัฒนาบุคลากร

+ แผนพัฒนาสาขาวิชาสู่เอตทัคคะ

+ รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบ ๑๒ เดือน

+ รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564