การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานระดับชาติ ของนักศึกษา ครั้งที่ 1/2561

ปกเอกสารการประชุมวิชาการระดับชาติ

รองปก

สารคณบดี

รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิกลั่นกรองบทความ

รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์บทความ

กำหนดการ

สารบัญด้านมนุษยศาสตร์1TH01-1. ภาพเสนอ “ผี” ในนวนิยายของ ภาคินัย.pdf

1TH01-3. ภาพแทนเพศทางเลือกในภาพยนตร์ไทย.pdf

1TH01-4. ผู้หญิงชนบทในเพลงลูกทุ่งของ ต่าย อรทัย.pdf

1TH01-5. ซีรีส์วาย (Y) ลักษณะเฉพาะและการนาเสนอความรักของชายรักชาย.pdf

1TH01-6. ภาพแทน “ชาวเขา” ในภาพยนตร์ไทย.pdf

1TH01-7. ความรุนแรงในครอบครัวในนวนิยาย เรื่องขมิ้นกับปูน ของ จุลลดา ภักดีภูมินทร์ และปูนปิดทอง ของ กฤษณา อโศกสิน.pdf

1TH01-8. การวิเคราะห์นิยายวาย (Y) ออนไลน์ที่ดัดแปลงเป็นละครชุด (Series) ทางโทรทัศน์.pdf

1TH01-9. “ความรัก” ในบทเพลงลูกทุ่งไทยของ ตั๊กแตน ชลดา.pdf

1TH01-10. ภาพพจน์และภาพสะท้อนในเพลงของวง Dr.Fuu.pdf

1TH01-11. ความสัมพันธ์ชาย-หญิงในเพลงไทยสากลร่วมสมัยที่มาจากวรรณคดีไทย.pdf

1TH01-12. ตัวตนและผลกระทบต่อสตรีในวรรณกรรมที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการล่วงละเมิดทางเพศ.pdf

1TH01-13. พฤติกรรมตัวละครในนวนิยาย การศึกษาเชิงจิตวิเคราะห์.pdf

1TH01-14. กลวิธีการใช้คำและการใช้ภาพพจน์ในเพลงของศิลปินนิวจิ๋ว.pdf

2TH02-1. คำปนภาษาอังกฤษในเพลงของ มนต์แคน แก่นคูน.pdf

2TH02-2. พิธีกรรมเกี่ยวกับสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี.pdf

2TH02-4. คำสแลงในละครชุดไดอารี่ตุ๊ดซี่ส์ ซีซั่น 1.pdf

2TH02-5. ภาพพจน์ในเพลงของ จรัล มโนเพ็ชร.pdf

2TH02-6. คุณค่าที่ปรากฏในบทเพลงของก้อง ห้วยไร่.pdf

2TH02-7. การใช้ภาษาในนิตยสาร Gossip Star.pdf

2TH02-8. การใช้โวหารในงานเขียนสารคดีท่องเที่ยว ของ Pakaprich.pdf

2TH02-9. ภาษาคำขวัญโฆษณาที่ปรากฏในนิตยสาร.pdf

2TH02-10. การสร้างคำศัพท์เฉพาะกลุ่มของเพศที่สามที่ปรากฏในซีรีส์ เรื่องไดอารีตุ๊ดซีส์ เดอะซีรีส์.pdf

2TH02-11. คำศัพท์เฉพาะกิจของวงการฟุตบอลในนิตยสารสตาร์ ซอคเก้อร์.pdf

2TH02-12. คำขยายภาษาถิ่นเหนือในเพลงของ จรัล มโนเพ็ชร.pdf

2TH02-13. การใช้ภาษาในเพจใต้เตียงดารา.pdf

2TH02-14. ความเชื่อที่ปรากฏในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา.pdfด้านสังคมศาสตร์SC03-1. ปัจจัยที่เป็นอุปสรรคในการปลูกพืชหมุนเวียนในพื้นที่เกษตรกรรม อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี.pdf

SC03-2. การศึกษาความสัมพันธ์ของคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวกับความพึงพอใจโดยรวม ของนักท่องเที่ยว วัดไชยวัฒนาราม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา.pdf

SC03-3. ความเป็นอิสระด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในการปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีศึกษา เทศบาลทั้งสองขนาด ได้แก่ เทศบาลนครปากเกร็ด และ เทศบาลเมืองบางบัวทอง.pdf

SC03-4. ความพึงพอใจของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาต่อรัฐบาลยุค คสช..pdf

SC03-5. เปรียบเทียบกระบวนการจัดการภัยพิบัติในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี และองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ใหญ่ จังหวัดลพบุรี.pdf

SC03-6. ปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร กรณีศึกษาพื้นที่ เขตหนองแขม.pdf

SC03-8. ความคิดเห็นของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาที่มีต่อนโยบายด้านเศรษฐกิจในยุครัฐประหารและยุคที่รัฐบาลมาจากการเลือกตั้ง.pdf

SC03-9. สภาพและปัญหาในการจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนตำบล กรณีศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลโคกขาม องค์การบริหารส่วนตำบลแครายและองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ.pdf

SC03-10. แนวทางในการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เมืองและมหานครของไทย กรณีศึกษา กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และเทศบาลตำบลบางพระ.pdf

SC04-1. การเลือกปฏิบัติต่อผู้พิการในการจัดบริการสาธารณะของกรุงเทพมหานคร.pdf

SC04-2. ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการจัดการอุทกภัย กรณีศึกษาเทศบาลนครนนทบุรี.pdf

SC04-4. การดำเนินการด้านการป้องกันการทุจริต กรณีศึกษาเทศบาลนครปากเกร็ดท้องถิ่นต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต.pdf

SC04-5. การควบรวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศญี่ปุ่นและประเทศฝรั่งเศส.pdf

SC04-6. นโยบายเรื่องสุนัขจรจัดของกรุงเทพมหานคร ศึกษาเปรียบเทียบระหว่างกรุงเทพมหานครกับเมืองชิคาโก.pdf

SC04-7. นโยบายด้านการจัดสวัสดิการสังคมในประเทศไทย ศึกษาทิศทางการเปลี่ยนแปลงในระหว่าง พ.ศ. 2544 – ปัจจุบัน.pdf

SC04-8. ปัญหาโสเภณีในพื้นที่กรุงเทพมหานคร.pdf

SC04-9. ความเป็นประชาธิปไตยในครอบครัวไทย.pdf

SC04-10. การเมืองในการกำหนดนโยบายรถโดยสารประจาทางด่วนพิเศษ (BRT).pdf